Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-15ΘΕΜΑ: «Απολογιστικά στοιχεία  Προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολ. Έτους 2014-2015» 
Σχετ.: α)167127/Γ7/15-10-2014 , Εγκύκλιος  ΥΠΑΙΘ  και
β) 19869/31-10-2014/Απόφαση Έγκρισης  Προγραμμάτων   Σχολικών   
Δραστηριοτήτων   Γ΄ΔΔΕ  Αθήνας

 Σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο για να σας ενημερώσουμε ότι οι Διευθυντές των σχολείων  και οι Συντονιστές των Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν  κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ,  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  167127/Γ7//15-10-2014/ Εγκύκλιο  ΥΠΑΙΘ, παρ. 1.5
θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Οι Συντονιστές των  Προγραμμάτων  θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα απολογιστικών στοιχείων που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο: http://goo.gl/forms/jExUrIx4SF  (για τα Πολιτιστικά  Προγράμματα)
http://goo.gl/forms/V1lIXTT6ww (για τα Προγράμματα    Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

  1. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αποστείλουν                         Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Περιβαλλοντικών ή/και  Πολιτιστικών Προγραμμάτων(χωριστή βεβαίωση  ανά κατηγορία προγραμμάτων), για το σχολείο τους, που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  Τίτλους Προγραμμάτων, ονόματα  συντονιστή και καθηγητών  παιδαγωγικής ομάδας, μήνα ολοκλήρωσης προγράμματος και τρόπο/ους παρουσίασης.   Αν κάποιο πρόγραμμα διεκόπη στην πορεία, όσοι Δ/ντές δεν το έχουν ήδη κάνει, παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως την αντίστοιχη Υπεύθυνη, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα εγκύκλιο.
  2. Τις  Βεβαιώσεις όσων  εκπαιδευτικών  υλοποίησαν περιβαλλοντικά ή / και πολιτιστικά προγράμματα. Συγκεκριμένα:

Οι Βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών, τα  πρότυπα  των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο, θα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, καθώς και τον τίτλο του προγράμματος. Ο τίτλος του προγράμματος θα πρέπει να διατυπωθεί, όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (με αρ. πρωτ.:19869/31-10-2014/ Γ΄ΔΔΕ Αθήνας). Οι Βεβαιώσεις αυτές θα επιστραφούν υπογεγραμμένες και επικυρωμένες από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και την αντίστοιχη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ή Πολιτιστικών Θεμάτων, μετά τη συλλογή και τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από τους συντονιστές κάθε προγράμματος, και την παραλαβή του φακέλου απολογιστικών στοιχείων, για κάθε ένα πρόγραμμα,  που θα περιλαμβάνει  όλα  όσα αναφέρονται παρακάτω:  


v  Κάθε  φάκελος απολογιστικών στοιχείων που θα αποσταλεί στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, από κάθε σχολείο που υλοποίησε περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά προγράμματα,  θα περιλαμβάνει (χωριστός φάκελος για τα περιβαλλοντικά  ή/ και για τα πολιτιστικά προγράμματα κάθε σχολείου):
  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης αντίστοιχης κατηγορίας προγραμμάτων (περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά)  από το Διευθυντή του Σχολείου. [Αν υλοποιήθηκαν προγράμματα και των δύο κατηγοριών, δύο βεβαιώσεις, μια στο φάκελο της Περιβαλλοντικής, μια στο φάκελο των Πολιτιστικών].
  2. Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικών που υλοποίησαν κάθε πρόγραμμα (τόσες όσες οι εκπαιδευτικοί των ομάδων με τα ονόματά τους και τον τίτλο του προγράμματος που υλοποίησαν, προς υπογραφή και επιστροφή στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω της  αλληλογραφίας του σχολείου).
  3. Παραδοτέο υλικό του προγράμματος, με όποια μορφή κρίνει ο/η συντονιστής /τρια  εκάστου προγράμματος,  έντυπη ή ηλεκτρονική(Ενδεικτικά αναφέρουμε:  φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, σχολικές εφημερίδες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές,  cd, dvd, usb, κλπ. Αν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, αναγράφεται το σχετικό URL.)

Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, και τοποθετείται στις θυρίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Πολιτιστικών Θεμάτων αντίστοιχα , μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Στο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται η επωνυμία του σχολείου, το είδος των προγραμμάτων των οποίων τα απολογιστικά στοιχεία εμπεριέχονται και η ένδειξη: «Περιβαλλοντικά Προγράμματα- Απολογιστικά Στοιχεία»  ή « Πολιτιστικά Προγράμματα- Απολογιστικά Στοιχεία».

            Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Ι. Ντίνου: 2105754479&  6944848669 ή την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Ι. Δεκατρή: 2105754479& 6980009425 .

Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη υποβολή του φακέλου απολογιστικών στοιχείων καθεμιάς δράσης,  προκειμένου  
Α. να αποσταλούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση  του ΥΠΟΠΑΙΘ και
Β. την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και επικύρωσης των σχετικών ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ υλοποίησης των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα.  

           
Οι Υπεύθυνες
Περιβαλλοντικής   Εκπ/σης


Ιωάννα  Ντίνου

&
Πολιτιστικών Θεμάτων
     

             Ιωάννα  Δεκατρή
          

Ο  Διευθυντής  Εκπαίδευσης     Γεώργιος  Ζαφειρακίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

«Καλλιέργεια Νέων Δεξιοτήτων και Περιβαλλοντικής συνείδησης στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Σχολικοί Λαχανόκηπ...